TAM Calendar

<< December 2017 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
TAM Auction
11 12
Chanuka dismissal 4pm
13
Chanuka dismissal 4pm
14
Chanuka dismissal 4pm
15
Chanuka-No session
16
17 18
Chanuka-No Session
19
Chanuka dismissal 4pm
20 21 22 23
24 25 26 27 28
Asara B’Teves 12:15 Dismissal
29 30
31